Har du problemer med at læse denne side?

Det har desværre vist sig at nogle har problemer med at læse denne side. Problemet kan løses ved at opdatere browseren, man benytter eller evt. skifte browser....

 

Vedtægter

FynSvøm’s formål og ”vedtægter”

§1  FynSvøm består af fynske klubber, medlem af Dansk Svømmeunion, der ønsker at være med i et stævnefællesskab 

§ 2 FynSvøms formål er at arrangere stævner for medlemsforeningerne. Det gælder følgende stævner :

 1. Julestævne
 2. Nytårsstævne
 3. Fynske kortbanemesterskaber -FKM
 4. Fynske årgangsmesterskaber
 5. Mini-FÅM 
 6. 4 stk FynBørn
 7. 3 stk FynRundt
 8. 2 stik FynHold
 9. 2 stk FynKval 
 10. 1 stik FynDistance

§3  Aktiviteterne aftales én gang årligt, der tilstræbes ingen møder, bortset fra årsmødet i januar, og det påhviler deltagende klubber selv at indhente alle informationer, der kun offentliggøres ét sted, nemlig på Internettet på adressen : www.fynsvoem.dk

§4  FynSvøm ledes af en repræsentant fra hver medlemsklub. 

§5  Det praktiske arbejde udføres af :

 1. Formanden der er ansvarlig for at indkalde til årsmøde
 2. Internetansvarlig der lægger alle informationer på nettet
 3. Official-ansvarlig, der sikrer, at der er overdommere og startere til alle stævner
 4. Kasserer der styrer økonomi
 5. Medaljeindkøber

§6  Der tilstræbes følgende køreplan :

 1. Senest 1.maj offentliggøres næste sæsons stævneoversigt
 2. Senest 1.august har alle arrangerende klubber bekræftet vandtid, tidspunkter og tilmeldingsfrister
 3. Ved sommerferietid lægges alle oplysninger på hjemmesiden.
 4. Så kører stævnerne ellers bare derudad !
 5. En gang i foråret foretages den endelige afregning 

§7  Kontingent og startpenge udgør :   22 kr. pr. start (både individuel og hold). Til FynHold betales der 140 kr pr tilmeldt hold. Reguleret på ”årsmøde” foråret 2015. Dette beløb dækker også klubbens kontingent i FynSvøm. 

§8 Følgende udgifter dækkes af FynSvøm:

Halleje
 1. Officialudgifter (Varm og kold drikkelse til officialmøde, tilsvarende under stævnet samt brød, frugt og lignende i passende mængder) Der ydes tilskud til officialudgifter efter følgende retningslinjer:
 • Fynske Årgang og Fynske Kortbane: 1000 kr pr dag
 • Julestævnet afregnes efter regning
 • Alle andre stævner: 500 kr pr dag.

Er der klubber som ikke tilnærmelsesvis kan klare udgifterne for nævnte beløb, kan der individuelt tages stilling til en større dækning.

2.  Udgifter til medaljer eller andre fastsatte præmier

3. Udgifter til livetiming. 

4.  Imellem årsmøderne er kassereren bemyndiget til at bevilge midler til ansøgninger om tilskud til arrangementer der kommer alle fynske klubber til gavn. Det kan være trænermøder, træneruddannelse/inspiration, træningssamlinger eller fælles arrangementer af andre slags.

5. Klubberne er selv ansvarlige for løbende at sende bilag på udgifter til kassereren. 

§9 Opkrævning / betaling

Når den endelige afregning finder sted efter de sidste stævner i sæsonen vil alle udgifter blive fratrukket klubbens betaling.  

§10 Stævnerne afholdes efter SVØM´s stævnereglement, og efter FINA´s regler

Arrangør af stævner har ansvar for følgende:

1.   Fremstilling af startliste

2.   Denne startliste skal placeres på www.fynsvom.dk  så alle frit kan se den her. Den skal være klar på hjemmesiden senest ugedagen før stævnet ! ! (Der skal ikke sendes startlister til nogen !)

3.   Udarbejde programmer så hurtigt som muligt på stævne dagen, til officials og de deltagende klubber.

4.   Udarbejdelse af resultatliste, der også placeres på hjemmesiden. Desuden  sendes 1 stk. resultatliste til SVØM pr e-mail til Dansk Svømmeunion, E-mail: resultater@svoem.dk  senest dagen efter stævnets afholdelse.

5.   Derudover er det op til den enkelte forening at fremstille programmer med salg for øje, samt at tegne annoncer til programmet i det omfang det måtte være muligt. Det skal dog bemærkes, at der henvises til særlige annoncesider udenfor programsiderne.

6.   Klubstatistik sendes til FynSvøms ”kasserer”, så denne kan foretage opkrævning

7.   Den arrangerende forening opfordres til at orientere pressen både før og efter stævnet.

8.   Det påhviler den arrangerende forening at sørge for, at halfaciliteterne så som banetove, vendeflag, tyvstartsnor og 15 meter afmærkninger er på plads ved indsvømningens start. 

§11  Hvis en klub, der af den ene eller anden årsag ikke deltager i et af de planlagte stævner, vil det være fint, om klubben lige giver besked til arrangerende klub - personen hvortil tilmeldelse skal sendes. Det vil give arrangøren vished for, at en tilmelding ikke er bortkommet i posten eller ædt af virus, og således spare en  - for alle tilfældes skyld - opringning / rykker til klubben. 

§12  Det er gældende ret, at de til stævnet deltagende klubber stiller med 2 dommere og 1 tidtager.  

§13  Således vedtaget ved ”stiftelsen” i foråret 2003.

Ændret og justeret januar 2004

Ændret og justeret maj 2004

Ændret og justeret på møde 18.januar 2005    

Ændret og justeret på møde foråret 2007

Ændret og justeret på møde i foråret 2011

Ændret og justeret på møde i foråret 2012

Ændret og justeret på møde i foråret 2013

Løbsprogram justeret efter årsmøde foråret 2015. (Årsmødet delegerede dette til trænerne på Fyn)